Ana Sayfa    Hakkımızda    Bağış    Biliyormuydunuz   Galeri   Şiir   sayfa bilgi   İletişim
BİLİYORMUSUNUZ!..
HİMAYE-İ ETFAL'İN KURULUŞU SIRASINDA ÜLKENİN SOSYO-EKONOMİK DURUMU ;

Himaye-i(Koruma)Etfal(Tıfıl-Çocuk) anlamında Cemiyeti'nin 1908'de Kırklareli'nde mahalli, 1917'de İstanbul'da ve 1921 yılında Ankara'da ulusal düzeyde örgütlediği bilinmektedir. Kurumun kuruluş gayesinin yeterince anlaşılması açısından dönemin sosyo-ekonomik durumunun incelenmesinde yarar bulunmaktadır.
Cumhuriyet Türkiyesi" başlığı altında yayınlanan kurum kaynağında, ülkenin o günkü koşulları çok güzel bir şekilde özetlenmiştir.
"Cumhuriyet Türkiye'sinin büyüklüğü 762.763 kilometre kare, nüfusu 13.648.270 dir. Kilometre kare başına Avrupa Türkiye'sinde en fazla olmak üzere 43.4 ve Karadeniz mıntıkasında 29.07, merkezi Anadolu'da 15.3, garp vilayetlerinde 18.3, şark vilayetlerinde 8.7 dir.

Ülke genelinde kilometre kareye 17,9 kişi düşmektedir. Genel nüfusun erkeklerde % 25,81'i, kadınlarda % 47,67 si ve her ikisinde % 48,06 sı yirmi yaşın altındadır. Evlilik çağında olanlar genel nüfusun yüzde 57,69 unu, evli olanlar da 42,27 sini teşkil ederler. Yedi yaşından küçük olanlar çıkarılmak koşuluyla Türkiye'de okuma bilenler; erkeklerde % 17,42, kadınlarda 4,63 olmak üzere genel nüfusun % 10,58 idir.
Genel nüfusun % 47,71 ini çiftçiler (4.368.061) % 3,7 sini sanatkârlar (299.000) ve % 2,8 ini de tüccarlar (257.000) teşkil eder."
"Üç Kuşak Cumhuriyet" isimli kaynakta; bu yıllarda savaş sonrası pek çok toplumda olduğu gibi, çocuk ve yetişkin ölümlerinin yüksekliği, savaş kayıplarından kaynaklanan üretken -özellikle erkek- nüfusun azaldığı belirtilmektedir. İkinci Dünya Savaşı sırasında nüfus artışının yavaşladığı, erkeklerin silâhaltında olması, evliliklerin ertelenmesi, doğurganlığın azalması sonucu nüfus artış hızının Cumhuriyet tarihinin en düşük seviyesinde seyrettiğini ve Cumhuriyetin ilk yıllarında ölüm hızının bütün yaş gruplarında çok yükseldiği; bu yıllarda doğumda yaşam umudunun 30 yıl civarında olduğu vurgulanmaktadır. Bu dönemde Türkiye'de bebek ve çocuk ölümlerinin, hep önemli bir sağlık sorunu olageldiği,
Cumhuriyetin kurulduğu yıllarda bebek ölümleri bakımından korkunç denebilecek bir ortamın sürdüğü, bu yıllarda doğan her dört bebekten birinin bir yaşına ulaşmadan öldüğü vurgulanmaktadır. İkinci Dünya Savaşı yıllarında bebek ölüm hızı daha da yükselmiştir; 1940'lı yılların başında bebek ölümleri bin canlı doğumda 306 ölüm seviyesine ulaştığı belirtilmektedir..
Cumhuriyetin ilk yıllarında doğurganlık hızında artış görülmüş, kadın başına ortalama canlı doğum sayısı hızla artmış, kuruluş yıllarında göç ve kentleşme hızı yavaş bir biçimde seyretmiştir. Kentlerde yaşan nüfusun bütüne oranı % 20'nin altında kalmıştır. Cumhuriyetin kurulmasından l960'lı yıllara kadar süren birinci dönemde, nüfus arttırıcı politikalar uygulanmış, ölümlerle mücadele edilmesi, sağlıklı, çalışmaya elverişli, eğitilmiş bir nesil yetiştirilmesi, doğurganlığın arttırılması, ülkeye gelen göçlerin desteklenmesi, çocuk yapmaya engel olacak nitelikteki fiil ve hareketlerin ırkın devamı ve sağlığı aleyhine cürüm sayılması, gebeliği önleyici araç ve gereçlerin dış alımının ve satışının yasaklanması, çok çocukluların ödüllendirilmesi gibi bir dizi düşünce ve bunlara uygun önlemler alınmıştır denilerek ülkenin içinde bulunduğu durum özetlenmektedir.
Ülkenin içerisinde bulunduğu durumu yansıtması açısından Atatürk'ün Hatıra Defterinde yer alan bir bölüm gerçekten ilginçtir. 9 Kasım 1916 "Yollarda birçok muhacirin gördük, Bitlis'e avdet ediyorlar. Cümlesi aç, sefil, ölüme mahkûm bir halde 4–5 yaşlarında bir çocuğu ebeveyni yol üzerinde terk etmişler, bu da bir karı kocanın peşine takılmış. Onları ağlayarak 100 metreden takip ediyor. Kendilerini niçin çocuğu almadıkları için takdir ettim. "Bizim evladımız değildir" demişlerdir. Sanırız ülkenin içine düştüğü durumu en yalın şekilde bu cümleler özetlemektedir.

Özetlemek gerekirse ülke; ekonomi, insan gücü, doğum oranı, kaynak kullanımı, dış borçlar, ulaşım, sanayi, tarım, ulusal üretim açısından perişan durumdadır. Dört bir cephede verilen savaşlar sonrası, erkek nüfusu hızla azalmış, aileler parçalanmış, göçler nedeniyle işsizlik had safhaya varmış, korunmaya muhtaç çocuklar sorunu büyük boyutlara varmıştır. Çocuk sorununu çözmek amacıyla ortaya çıkan Himaye-i Etfal Cemiyeti böyle bir ortamda doğmuştur.

Çocuk Esirgeme Kurumu (2011’den itibaren Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü), Türkiye'de yoksul ve korunmaya muhtaç çocuklara ve ailelere bakım, eğitim, sağlık, kültür hizmetlerini sistemli bir biçimde sunmak için oluşturulmuş bir kurumdur. 1917’de İstanbul’da kurulan “Himaye-i Etfal” adlı ulusal dernek ile aynı nitelikte bir dernek olarak 30 Haziran 1921'de Ankara’da kurulan Himaye-i Etfal Cemiyeti (HEC), 1981 yılında dernek statüsünden çıkarak "devlet kurumu" haline gelmiştir.

TÜRKİYE HİMAYE-İ ETFAL CEMİYETİ KURULUŞLARININ
(İLLERE GÖRE DAĞILIMI (1935))

KURULUŞ

SAYI

BULUNDUĞU İL

Ana kucağı 3 Ankara, Diyarbekir, İzmir
Gündüz bakımevi 8 Ankara, Balıkesir, Bursa (2), Elaziz, İzmir, Giresun, Adalar
Süt Damlası 10 Ankara, Denizli, Eskişehir, İstanbul, Tokat, Mersin, Konya, Sivas, İzmir
Muayenehane 25 Ankara(3), Adana, Balıkesir, Denizli, Bolu, Diyarbekir, Bursa, Edirne, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Giresun, Tokat, Mersin, Antalya, Konya, Üsküdar, Zile, Fatih, Kasaba, Bakırköy, Çorum
Doğumevi 1 Bakırköy
Aşhane 28 Adana, Balıkesir, Çorum, Eskişehir, Elaziz, Tokat, Mersin, Kars, Muğla, Adalar, Adapazarı, Biga, Erbaa, Ereğli(Karadeniz), İnegöl, Gelibolu, Hendek, Kalecik, Kadıköy, Karapınar, Uzunköprü, Lapseki, Reşadiye, Zile, Fatih, Ankara, Sivas
Şefkat Yurdu 13 Artvin, İzmir, Giresun, Tokat, Kars, Biga, Lapseki, Reşadiye, Ödemiş, Adana, Balıkesir, Kemalpaşa, Isparta
Yetimler evi 3 Çanakkale, Edirne, Adana
Çocuk Bahçesi 28 Ankara, Antalya, Kayseri, Giresun, Niğde, İzmir, Eskişehir, Bolu, Denizli, Çorum, Balıkesir, Konya, Gaziantep(2), Emet, Merzifon, Seydişehir, Malkara, Salihli, Safranbolu, Elaziz, Kırklareli, Mersin, İzmit, Bor, Akşehir, Uşak, Akhisar
Banyo 6 Ankara, Aydın, Adana, Artvin, Balıkesir, Ayancık
Sinema 7 Balıkesir, Çorum, Denizli, Mersin, Çorlu, Salihli, Artvin
Okuma Odası 1 Ödemiş
Çocuk Bakıcı Mektebi 1 Ankara
Ana Mektebi 2 Ödemiş, İzmir
TOPLAM 136  

ÇOCUK ESİRGEME KURUMUNDA TARİHSEL GELİŞİM;

İstanbul Himaye-i Etfal Cemiyeti İstanbul'da kuruldu.
1917 (1 Mayıs) İstanbul Himaye-i Etfal Cemiyeti Kurucular Kurulu İlk toplantısı yapıldı.
1917 (1 Kasım) Şehzadebaşı Muayenehanesinin( Dispanser) açılışı gerçekleşti.
1917 ( 28 Kasım) Firuz Ağa'da ilk Çocuk Misafirhanesinin açılışı yapıldı.
1918 (24 Şubat) Hanımlar Heyeti Talimatnamesi Genel Merkezce görüşülerek, kabul edildi.
1920 (25 Şubat) Zühdü Bey Londra' da ki Etfale Muavenet Beynelmilel Heyet-i İttihadiyesi" kongresine katıldı.
1920 (10 Ağustos) Himaye-i Etfal Cemiyeti Reisi, Besim Ömer Paşa Başkanlığındaki bir heyet "Etfale Muavenet Beynelmilel Heyet-i İttihadiyesi Türk Komitesi sıfatı altında çalışmaya başladı.
1920 (Teşrinievvel) ÇEK Cenevre'deki Merkez tarafından tanındı.
1929 (1 Nisan) Dr Fuat Umay Bolu Milletvekili seçildi.
1921 (17 Ocak) Himaye-i Etfal Cemiyeti padişah iradesi ile kamu yararına çalışan cemiyet olarak kabul edildi.
1921 (30 Haziran) Ankara'da Hakimiyeti Milli Matbaasında küçük bir odada Himaye-i Etfal Cemiyetinin kuruluşu gerçekleştirildi.
1921 (1 Ağustos) Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi Mustafa Kemal, Himaye-i Etfal Cemiyetinin koruyuculuğunu kabul etti.
1922 (16 Ocak) Dr. Fuad Bey, HEC'nin posta ücretlerinden muaf tutulması için TMMM önerge verdi.
1922 (4 Şubat) HEC Başkanı Dr. Fuad ve beş arkadaşı Himaye-i Etfal Cemiyetine ek gelir sağlamak amacıyla pullu zarf ve kartpostalların Himaye-i Etfal Cemiyeti yararına kullanımı hakkında tekliflerini, Türkiye Büyük Millet Meclisine sundular.
1923 Ankara Himaye-i Etfal Cemiyetinin kurulup güçlenmesi nedeniyle İstanbul HEC çalışmalarına son verdi.
1923 (21 Mart) Himaye-i Etfal Cemiyeti Başkanı ve Bolu Milletvekili Dr Fuat Umay Türkiye Büyük Millet Meclisinden 5 ay izin alarak ABD yaşanan Türklerden yardım toplamak amacıyla yola çıktı.
1923 (26 Kasım) Posta Kanunu ile HEC posta ücretlerinden muaf tutuldu.
1922 Himaye-i Etfal Cemiyeti muayene tedavi, para yardımı, koruma hizmetlerini başlattı.
1923 Himaye-i Etfal Cemiyetince yiyecek yardımları başlatıldı.
1923 İlk Süt Damlası İzmir'de açıldı.
1923 (15 Nisan 1923) Mc. Alpin Otelinde yapılan kongre ile Himaye-i Etfal Cemiyetinin Merkezi New York'ta açıldı.
1923 (18-24 Mayıs) HEC Başkanı Dr. Fuad Bey Washington Milletler Arası Sosyal Hizmetler Kongresine Türkiye adına katıldı.
1924 Himaye-i Etfal Cemiyetince paralı ve parasız olmak üzere pastörize süt dağıtımı başlandı.
1925 Kurumun daha önce yapmış olduğu 5 değişik yardımın yanı sıra diğer yardımlar adı altında çalışmalar başlatılmış ve bu yardımlardan 30.757 çocuk yararlandırıldı.
1925 Himaye-i Etfal Cemiyetince ilk olarak Ankara Hacımusa mahallesinde kiralayarak açtığı çocuk yuvasının yetersizliği nedeniyle, Keçiören'deki 39.000 metre karelik bir sahada eski bir binaya taşınarak yuva hizmetini sürdürmeye başladı.
1926 Himaye-i Etfal Cemiyeti; yiyecek, doğum yardımı, okul malzemeleri dağıtımı, okula ve diğer yerlere yerleştirme çalışmalarını başlattı.
1926 (17 Mart) Dr. Fuat Bey Türkiye Büyük Millet Meclisine HEC nin damga vergisinden muaf tutulması konusunda yasa teklifi verdi.
1926 (21-22 Haziran) "Himaye-i Etfal Cemiyetine Ait Evrakın Damga Resminden İstisnası Hakkında Kanun " kabul edildi.
1927 Sıhhi Banyolar hizmete girmiş. Anne ve çocukların ücretli veya ücretsiz olarak banyolardan yararlanması sağlandı.
1927 Avrupa'dan özel olarak getirtilen, ağzı bira şişesi gibi lastikli, yaylı tıpalı şişelerde süt dağıtımı başlanmıştır.
1927 HEC Başkanı Dr. Fuat Umay "Amerika'da Türkler ve Gördüklerim" isimli inceleme ve anılarını Osmanlıca olarak yayınladı.
Şubat 1927 Başbakan İsmet Paşa'nın ev sahipliği ve Bakanlar Kurulu, İstiklal Mahkemesi üyeleri, yabancı büyükelçiler ve işadamlarının katıldığı yaklaşık iki yüz kişilik bir balo düzenlenirken, iki gün sonra yine Ankara'da Cumhurbaşkanı M. Kemal Paşa'nın katıldığı muhteşem bir Himaye-i Etfal Balosu düzenlenmiş, baloya birçok seçkin yerli ve yabancı konuk katıldı.
1928 Himaye-i Etfal Cemiyetince Çocuk Bahçelerinin açılışı gerçekleştirildi.
1928 ABD Combbridge şehrinde bulunan Türk Vatandaşları kuruma yardım olarak 62 dolar gönderdiler. Aynı şekilde Toledo 36 , Mazkira 111 dolar yardımda bulundular.
1928 (29 Ocak) Himaye-i Etfal Cemiyeti toplantısında Dr. Fuat UMAY, 1 Dünya Savaşı, Kurtuluş Savaşı sonunda evladını, eşini kaybeden, maddi manevi yoksulluk içine düşen kadınlarımızın da korunması gerektiğini belirterek, onlara da el uzatacak bir kuruma ihtiyaç duyulduğu görüşünü savunmuş, bunun sonucunda "Himaye-i Etfal Yoksul Kadına Yardım Cemiyeti" kurulması kararı alınmıştır.
1928 (10 Şubat) ABD Detroit şehrinde düzenlenen Çocuk Esirgeme Kurumu müsameresinden elde edilen 2.300 dolar Türkiye'ye gönderildi.
1929 (23 Nisan) Çocuk Haftası kutlamalarını başlaması nedeniyle Himaye-i Etfal Cemiyeti yöneticileri ve bir grup çocuk Gazi Mustafa Kemal tarafından Çankaya'da kabul edildi. Ankara Palasta yapılan çocuk müsameresine Mustafa Kemal katıldı.
1929 (25 Mayıs) ABD yaşayan Türk vatandaşları, Milvoki Visconsı 1.050, Vaytink 356, Bufalo'da 812 dolar toplayarak yardımlarını ÇEK'e gönderdi.
1929 Çocuk Esirgeme Kurumu diş muayeneleri ve diş tedavileri başlatıldı.
1929 Keçiören'de Çocuk Bakıcı Okulu açıldı.
1930 (1 Nisan) Para ile İşleyen Otomatik Makinaların Türkiye'ye getirme bunların muhtelif yerlerde işletmek hakkını 15 sene süreyle ÇEK tanıyan kanun Resmi Gazetede yayınlandı.
1930 (30 Haziran) Himaye-i Etfal Cemiyetinin 7 ve 8 seneler Genel Kurulu toplandı. Kongreyi Büyük Millet Meclisi Başkanı Kazım Paşa yönetti.
1931 (11 Kasım) Himaye-i Etfal Cemiyeti Ankara at yarışı alanında 12-13 Kasım tarihlerinde Türk pehlivanları arasında büyük bir yağlı güreş karşılaşması düzenlemiştir. Karşılaşmalar sırasında başhakemliği Kurtdereli Mehmet Pehlivan ve Suyolcu Mehmet pehlivan yapmışlardır. Karşılaşmalar sonunda Atatürk Kurtdereli Mehmet Pehlivana bir mektupla beraber bin lira armağan etmiştir.
1932 (11 Nisan) Dr. Fuad Bey'in 9 Nisan 1932 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verdiği teklif sonucu 20-30 Nisan tarihleri arası mektup ve telgraflara " Çocuk Şefkat Pulu" yapıştırılması hususu kabul edildi.
1936 (13 Haziran) Çocuk Esirgeme Kurumunun 13.14 yıllar Genel Kongresi yapıldı. Kongreyi Başbakanlık Müsteşarı B. Kemal GEDELEÇ açmış, kongre başkanlığına Milli Müdafaa Bakanı Kazım Özal, 2. başkanlığa Diyarbakır Milletvekili General Kazım Sevüktekin yapmıştır. Başbakan İsmet İnönü, bakanlar ve milletvekilleri kongreye katılmışlardır.
1937 (26 Kasım) Çocuk Esirgeme Kurumu Bakanlar Kurulunun 1223 sayılı Kararı ile kamu yararına çalışan dernek olarak kabul edildi.
1940 (2 Nisan) Reisicumhur İsmet İnönü Çocuk Esirgeme Kurumunun Keçiören Çocuk Yuvasında yeni yaptırılan 200 yataklı pavyona "UMAY PAVİYONU" adının verilmesinin uygun olacağını yazıyla belirtti.
1946 Çocuk Esirgeme Kurumunun üye sayısı 173.875'e çıktı.
1946 Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumunu 25. Yıl Kutlamaları nedeniyle Sevimli Çocuk Yarışması, Amatör Heykel Yarışması, Yapma Bebek Yarışması yapılarak Ankara Sergi Evi binasında 1 ay süreyle sergilendi. Dereceye girenler halkoylamasıyla seçildi.
1947 Kurumun Genel Başkanı Dr. Fuat Umay'ın ABD ziyaretleri sırasında Türk vatandaşlarından 37.546 lira 18 kuruş yardım toplandı.
1950 Dr. Fuat Umay "Seçmenlerimle Baş başa" isimli kitabını yayınladı.
1951 Milletlerarası Çocuk Esirgeme Birliğinin Cenevre'de yapılan toplantısına kurumu temsilen o sırada Cenevre'de bulunan Prof. Dr Fadıl Hakkı SUR'un katılması istenildi.
1952 Zürich'te yapılan Milletlerarası Çocuk Esirgeme Kurumu Birliği Toplantısına MEB müfettişi Ziya Karamuk kurumu temsil etti.
1952 Çocuk Esirgeme Kurumunun Ankara'nın çeşitli yerlerine kurmuş olduğu otomatik tartı makinalarının sık sık arıza yapması ve para yerine başka malzemelerin atılması nedeniyle arızalanması ve halkın şikayetleri üzerine piyasadan kaldırıldı.
1953 (19 Ocak) Başbakan Adnan Menderes Gaziantep Gezisi sırasında yuvaya yapılan ilave katın açılışını yaparak, 10 bin lira bağışta bulundu.
1954 (6 Kasım) Çocuk Esirgeme Kurumunu yeni Tüzüğü Olağanüstü Kongrede kabul edildi.
1956 Üniversitelerin desteği ile "Çocuk ve Aile Rehberlik Komitesi" kuruldu ve "Yaz Çocuk Kulüpleri" uygulaması başlatıldı.
1956 (23 Nisan) Amerikalı sanatçı Danny Kaye Birleşmiş Milletler Elçisi olarak Çocuk Esirgeme Kurumunun Ankara ve İstanbul'da bulunan kuruluşlarını ziyaret etti.
1956 Ünicef'in Ankara Orman Çiftliğinde kurduğu Süt Fabrikasının üretiminin % 1 'i Çocuk Esirgeme Kurumuna tahsis edildi.
1956 (20 Temmuz) ÇEK. Başkanlarından Osman Şevki Çiçekdağ vefat etti.
1956 Türkiye Çocuk esirgeme Kurumu,İzmir Enternasyonal Fuarında propaganda ve piyango pavyonları açtı.
1956 (26 Kasım) Dünya Çocuk Kitapları Sergisinde Çocuk Esirgeme Kurumu yayınlarını tanıtan stant açıldı.
1956 Ünicef TÇEK na 40 ton süt tozu bağışında bulundu.
1956 Ankara'da 7 mahallede "Yaz Çocuk Klüpleri" uygulaması başlatıldı.
1956 (Ağustos) ÇEK ikinci başkanı Muhip Dranas Milletlerarası Birliğin Almanya Bonn şehrinde yapılan toplantıya katıldı. İcra Komitesi üyeliğine seçildi.
1956 Sakarya Yuvası, Kız Enstitüsü binası, Şehir Palas Oteli, Asri Banyo hizmete açıldı.
1956 Zonguldak merkezinde Çocuk Bahçesi açılışı gerçekleştirildi.
1957 Dünya Çocuk Günü nedeniyle özel seri pullar çıkarıldı.
1957 (6 Haziran) Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ve Üniversitelerin Öğretim Görevlilerinden oluşan " Çocuk Sağlığı İlmi ve İstişare Konseyi" kuruldu.
1958 ( Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu Dünya Çocuk Kongresine 4 üye ile temsil edildi.
1958 (8 Kasım) 35. 36. yıllar Genel Kongresi yapıldı. Refet AKSOY Genel Başkanlığa seçildi.
1961 (1 Ocak- 31 Ağustos) 35 Sayılı Kanun ile, Kurumun İdare Heyetinin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca atanarak yürütülmesi uygun görüldü.
1961 (16 Eylül) Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumunun 39. Yıl Kongresi yapıldı. Kongrede Genel Başkanlığa Emekli Tümgeneral Dr. Galip Göker seçildi.
1961 (18 Eylül) Kongre kararı ile Devlet Başkanı Orgeneral Cemal GÜRSEL'in kurumun fahri genel başkanı olması benimsendi.
1961 Kanada Çocukları Koruma Birliği Çocuk Esirgeme Kurumu aracılığı ile İstanbul'da ailelerin yanında kalan yardıma muhtaç çocuklara yardımı başlattı.
1962 Atatürk Çocuk Yuvasında bakılmakta olan çocukların yaz aylarında yüzme ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla yüzme havuzu açıldı. Milletlerarası Çocuk Esirgeme Kurumu 2. Başkanı Mr. Boy'un bağışlarıyla yapılan havuza "Boy Havuzu" adı verildi.
1962 (27 Eylül) Uluslar Arası Çocuk Esirgeme Kurulu Toplantısı İstanbul'da yapıldı. Toplantıya 40'ı aşkın devletin temsilcisi katıldı.
1962 ÇEK Genel Başkanı Dr. Galip GÖKER ABD inceleme gezisine gitti.
1963 (21 Ekim) Genel Başkan Emekli General Dr. Galip GÖKER İsveç'te ağır bir ameliyat geçirmesi nedeniyle 3 ay süreyle izinli sayıldı.
1963 (14 Aralık) 41.42. Yıllar Genel Kurulu yapıldı.
1963 (1 Temmuz) Karadeniz Milli Fuarında Çocuk Esirgeme Kurumunun yayınları, broşürleri ve resimli panoları sergilendi.
1964 (6 Temmuz) Milletlerarası Çocuk Esirgeme Teşkilatı Genel Sekreteri Moulock Hoower Olağanüstü Genel Kongrede Türkiye'deki incelemeleriyle ilgili bir konuşma yaptı.
1964 (6-8 Temmuz) Olağanüstü toplanan Genel Kurulda tüzük değişiklikleri tartışıldı.
1964 (12 Eylül) Bakanlar Kurulu Kararı ile 1 Ekim 1964 tarihinden itibaren THK, Kızılay, Ulusal Verem Savaş derneği, Türkiye Yardım Sevenler Derneğinin çıkardığı pulların yerine Kıbrıs Pullarının çıkarılmasına karar verildi.
1964 (17 Kasım) Keçiören Çocuk Yuvası Kampüsünde açılan Bakıcı Okulu, Lise düzeyinde eğitim vermeye başladı. İlk yıl 15 mezun verdi. 1964 (23 Ekim) Yeni hazırlanan Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu Tüzüğü Bakanlar Kurulu kararı ile uygulamaya girdi.
1964 (23 Ekim) ÇEK Tüzüğünün 27. Maddesinde TBMM üyelerinin Genel Kongreye seçilemeyeceği yer aldı.
Özellikle yaz aylarında ve okulların tatil olduğu zamanlar yuvadaki çocuklarla ilgilenmek üzere "Gönüllü Ablalık Projesi" başlatıldı. Proje medya kanalıyla duyuruldu, çalışmaya katılanlara törenle onur belgeleri verildi.
1965 (31 Mayıs) ÇEK ile Uluslar Arası Çocukları Koruma Birliği (Danimarka, Norveç, Kanada, İngiltere) arasında İstanbul Gündüz Bakımevi ve Ana Okulu Yetiştirme Merkezi inşası konusunda protokol yapıldı.
1965 (16-17 Ekim) Yönetim Kurulu ve Genel Başkanlık 7. Toplantısı Eskişehir İlinde yapıldı. Toplantının yararlı olması ve Valilikçe ilgi görmesi nedeniyle bu tür toplantıların önemli merkezlerde sürdürülmesi kararı alındı.
1965 (20 Kasım) Anafartalar Caddesindeki çarşı ve işhanı inşaatının temeli törenle atıldı. İsviçre'den 1.305.000 TL bağış yapıldı.
Atatürk Çocuk Yuvasında Genel Başkan Galip Göker tarafından inşasına başlanan sinema ve yemek salonun inşası bitirildi ve salona "Göker Salonu" ismi verildi. Çocuk Sevenler Derneği yuvaya 16 mm sesli bir sinema makinası hediye etti.
1965 Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu Başkanlığındaki 5 kişilik heyet 15 günlük İsrail inceleme gezisine gitti.
1965 Çocuk Esirgeme Kurumuca, Gönüllü Ablalık konusunda hazırlanan sesli projeksiyon Ankara'nın belli başlı sinemalarında gösterildi.
1965 (17 Aralık) 23. Genel Kurul 103 delegenin katılımıyla yapıldı. Genel Başkanlığa Emim Halim Ergun seçildi.
1966 (19 Ağustos) Varto ve Hınıs çevresinde yaşanan deprem sonrası, muhtaç çocuklardan bir bölümü Atatürk Çocuk Yuvasına nakledildi. Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay 22 Eylül 1966 tarihinde depremden gelen çocukları, yuvada ziyaret etti.
1966 kurum " Yeni Doğan Çocuğun Özellikleri ve Bakımlı" isimli bir kitap yayınladı.
1967 (26 Kasım) Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumunun 24. Genel Kongresi toplandı. Kongrede Genel Başkanlığa Emin Halim Ergun seçildi.
1967 (Haziran) Anafartalar Caddesindeki işhanı açılmış ve kiraya verilmeye başlamıştır. (1967 22 Temmuz) Adapazarı'nda meydana gelen deprem sonucunda Sapanca gölü kenarında kurulan çadırlarda çocuklara bakıldı, Atatürk Çocuk Yuvasından yiyecek ve giyecek yardımı yapıldı.
1967 Atatürk Çocuk Yuvasının ekmek ihtiyacını karşılamak amacıyla Cumhurbaşkanın direktifleriyle fırın açıldı. Fırında günde 500 ekmek çıkarıldı.
1967 Atatürk Çocuk Yuvasında; Çocuk Sevenler Derneği, Barış Gönüllüleri, Kız Teknik Öğretmen Okulu, Atatürk Kız Enstitüsü öğrencileri gönüllü olarak çalışmaya başladı.
1967 İstanbul'da bulunan çocuklar yaz aylarında deniz kenarındaki kamplara gönderildi. Milliyet Gazetesi işbirliği ile "Ülkemizden Hikayeler" adlı çocuk kitabı bastırıldı.
1967 (30 Haziran) Çocuk Esirgeme Kurumunun 46. kuruluş yıldönümü kutlama programı yapıldı. Anıt-Kabir ziyareti, araba süslenerek şehirde dolaştırıldı, arabadaki çocuklarımız halka broşür dağıttı. Radyoda konuşmalar, Dil Tarih Coğrafya Fakültesinde Konferans, kolej öğrencilerini kep giyme töreni, broşür basımı gerçekleştirildi.
1967 (31 Eylül) Trabzon Çocuk Yuvasının açılışı törenle yapıldı.
1968 (Temmuz) Lise düzeyinde eğitim vermeye başlayan ÇEK Hemşire Koleji İlk mezunlarını verdi. 15 öğrenci Koleji bitirerek Hemşire olarak görev yapmayı hak kazandılar.
1968 (1 Eylül) Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Başkanı Emin Halim ERGUN istifa etti. Genel Başkanlık görevini kurumun ikinci başkanı Ali Rıza Zorluoğlu üstlendi.
1968 ( 3 Eylül) Bartın Depreminde zarar gören aile ve çocuklar için Atatürk Çocuk Yuvasında bir bölüm ayrıldı. Gerek duyulmaması nedeniyle yuvaya gelen olmadı.
1968 (14 Kasım) Genel Başkan Emin Halim Ergun, 2. Başkan Hamza Eroğlu, Üyelerden Dr. Şekur Ökten, Şadi Aral, M. Ali Sofuoğlu, Adil Toközlü, Abdullah Caner, Süheyla Kunt, Zeytinburnu Eğitim Merkezinin inşaatı sırasında kusurlu bulunmaları nedeniyle Yüksek Onur Kuruluna sevk edildiler.
1969 (2 Ocak) Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Başkanlarından Emin Halim Ergun vefat etti.
1969 (14 Haziran) Kıbrıs Türk ÇEK ilk kongresini yaparak Merkez ve Yönetim Kurulları seçimini yaptı.
1969 (30 Haziran) Katolik Yardım Servisince Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumuna yapılan gıda yardımları kesildi.
1969 (4-10 Eylül) ÇEK Genel Başkanı Ali Rıza Zorluoğlu Başkanlığındaki 8 kişilik heyet Stockholm'deki Dünya Çocukları Koruma Birliği Genel Konsey Toplantısına katıldı.
1970 ÇEK Zeytinburnu Eğitim Merkezinde Milli Eğirim Bakanlığı ile işbirliği içerinde 10 aylık süreyle "Okul öncesi çocuk eğitimi uzmanı" kursu başlatıldı.
1970 (14 Ocak) Trabzon Milletvekili Selahattin GÜVEN ve 18 arkadaşı Çocuk Esirgeme Kurumunun bazı vergilerden ve resim harçlardan muaf tutulması konusunda kanun teklifinde bulundular.
1970 (28 Mart) Kütahya İli Gediz ve Emet ilçeleri depremleri sonucu bölgeden 245 çocuk, yuvalara yerleştirildi.
1970 (15-16 Mayıs) 25. Genel Kurul 250 delege ile toplantıya çağrıldı. 160 delege Genel Kurula katıldı, Genel Başkanlığa Ali Rıza Zorluoğlu seçildi.
1970 (6 Haziran) 13513 sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan karar ile kurumun bina, arazi ve kurumlar vergisinden, bütün harçlar ve resimlerden muaf tutulması uygun görüldü.
1970 25. Genel Kurulda İstanbul delegesi Necati Ustaoğlu barış gönüllülerinin kurumda çalıştırılmamalarını teklif etti.
1970 Genel Bütçeden Çocuk Esirgeme Kurumuna hiç yardım yapılmadı.
1970 (12 Ekim) Almanya ve Hollanda'da çalışan Türk işçilerinin fitre, zekat ve yardımlarını toplamak amacıyla 2. başkan ve bir memur Almanya'ya hareket etti.
1971 (3 Şubat) Çanakkale Yuvası hizmete açıldı.
1971 1969 yılında inşaatına başlanan Siirt yuvası inşaatı bitirildi ve yuva öğrenci yurdu olarak kullanılmak üzere Vakıflar İdaresine kiraya verildi.
1971 (12 Mayıs) Burdur Depremi sırasında mağdur olan ailelere 8.404.50 TL lik yiyecek yardımı yapıldı.
1971 (22 Mayıs) Bingöl Depremi nedeniyle ailelere 77.325.55 TL lik yiyecek ve giyecek yardımı yapıldı.
1971 (30 Haziran) Gümrük ve Tekel Bakanlığı ile anlaşılarak 10 bin kibrit kutusunun üzerine ÇEK'nun ismi, amblemi ve 50 logosu basıldı, 50 yıl nedeniyle özel olarak çıkarılan sigaralar bedeli karşılığında satışa çıkarıldı.
1971 (8-10 Eylül) Avusturya'da yapılan 41. Çocukları Koruma Birliği Genel Kongresine Çocuk Esirgeme Kurumunu temsilen 6 kişilik bir heyet katıldı.
1972 Barış Gönüllülerinin kurum bünyesinden tasfiyesi kararı alındı.
1972 (13-14 Mayıs) 26. Türkiye Çocuk Esirgeme Kurulu Kongresi toplandı. Toplantıya Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, Gümrük ve Tekel Bakanı, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı katıldılar. 314 Genel Kurul delegesinin 200'nün hazır bulunduğu Genel Kurulda, Genel Başkanlığa Ali Rıza Zorluoğlu seçildi.
1972 (20 Temmuz) 1006 Sayılı Kanunla Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumunun bütün vergi, resim ve harçlardan muaf tutulması kabul edildi.
1972 (27 Temmuz) 1610 Sayılı Kanunla kurumun bina ve arazi vergisinden muafiyeti kaldırıldı.
1972 (27 Temmuz) Kütahya Çocuk Yuvası hizmete açıldı.
1972 Biga Çocuk Yuvasında yangın çıktı.
1972 Kahramanmaraş Ana Okulu hizmete açıldı.
1973 Zafer Çarşısında Milli Eğitim Sergi Salonunda açılan "Dünya Çocuk Kitapları Sergisinde" Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumunun yayınladığı kitaplar sergilendi.
1973 (Ağustos) CARE teşkilatınca Çocuk Esirgeme Kurumuna yapılan gıda yardımları kesildi.
1973 (4-15 Ağustos) Kıbrıs Çocuk Esirgeme Kurumu üyelerinden oluşan 8 kişilik bir heyet Mersin, Ankara, Konya, İskenderun ve İstanbul İllerinde incelemelerde bulundu.
1973 (23 ağustos) Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu Tüzüğü Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilerek, Resmi Gazetede yayınlandı.
1974 İlk Kısa Pantolon Karikatür Yarışması İstanbul İlinde İlkokullar arası yapıldı.
1974 Tokat Merkezinde bulunan iş hanının arkasına sinema salonu yaptırıldı.
1975 Balıkesir Yuvası bahçesinde ilk ayçiçeği mahsulü yetiştirilerek ödül aldı.
1975 (16 Haziran) Cumhuriyet Gazetesinde Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu Tokat Şubesine Gümrük ve Tekel Bakanlığından, Genel Merkezin haberi olmadan mal çekildiği ve yolsuzluk yapıldığı haberi yayınlandı.
1975 Zeytinburnu Eğitim Tesislerine Kız Enstitülerini Pekiyi dereceyle bitiren öğrenciler alındı, 8 ay süren eğitim sonunda 20 kursiyer mezun oldu.
1976 (23 Nisan) THK uçakları ile Ankara üzerinde 20 bin broşür atıldı.
1977 Kısa Pantolon Karikatür Yarışması Uluslar arası boyutta yapıldı.
1977 Zeytinburnu Eğitim Tesislerinin aşırı yağmur nedeniyle hasar görmesi üzerine, 1977-1978 döneminde kursiyer kabulü yapılmadı.
1981 (5 Mayıs) 51 Nolu Milli Güvenlik Kurulu Kararı ile Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumunun genel merkezi, il merkezleri, ilçelerdeki şubeleri ile bucak ve köylerdeki kolları feshedildi.
1983 (24 Mayıs) 2828 Sayılı Yasa İle Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu kabul edildi.
1983 (27 Mayıs) 18059 sayılı Resmi Gazetede 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu yayınlandı.

Himaye-i Etfal ile ilgili olarak Cüneyd Okay'ın Belgeleriyle Himaye-i Etfal Cemiyeti (1917-1923) isimli kitabı ve Toplumsal Tarih Dergisinde yayınlanan Osmanlı Dönemde Himaye-i Etfal Cemiyeti Üzerine Belgeler/Notlar isimli makalesinde kurumun ayrıntılı bilgiler yer almaktadır.
Ülkenin o günkü koşulları incelendiğinde; Balkan Savaşları ve Birinci Dünya Savaşı sırasında Osmanlı İmparatorluğunun, bir çok cephede savaşması nedeniyle cepheye sürekli asker sevk etmek durumunda kaldığı, cephelerde savaşanların büyük bir çoğunluğunun şehit düşmesi sonucu ülkede kimsesiz çocuklar sorununun her geçen gün büyüyerek sürdüğü, savaş sonrası yaşanan toprak kayıpları sonucu, İmparatorluğun başta İstanbul olmak üzere diğer illere büyük göçler aldığı, bu durumun, ailelerin sosyal ve ekonomik yönden çöküşüne neden olduğu görülmektedir.
Kimsesiz çocuklar sorununun boyutunun büyümesi üzerine halkın girişimiyle çözüm arayışlarına girilmiş, girişimlerin yetersiz kalması üzerine Devlet kanalıyla çözümler aranmıştır. Devlet kanalıyla yapılan çalışmaların ilki II.Abdülhamit döneminde kurulan Darülhayr-ı Ali'dir. 1903 yılında Abdülhamid'in tahta çıkışının yıldönümü nedeniyle açılan, Darülhayr-ı Ali'de bakılan çocuk sayısı 400'e ulaşmıştır. Kurum 22 Ağustos 1909 yılında kapatılmıştır.
Meşrutiyet döneminde İttihad ve Terakkinin destekleriyle kimsesiz çocuklar sorununa çözüm amacıyla Darüleytamlar açılmıştır.
Devlet eliyle kurulan Darülhayr-ı Ali ve Darüleytemların yetersizlikleri sonucu kapanması üzerine kimsesiz çocuklara bakım için yeni arayışlara girilmiş, bunun sonucunda 6 Mart 1333 (1917) de Galatasaray yurdunda İsmail Canbulat, Muhtar Bey, Celal Derviş Bey, Osman Tevfik Bey, Kemal Derviş Bey, Adnan Bey, Servet Efendi, Nesim Mezalyah Efendi, Haralambadi Efendi, Doktor Rasim Ferid Bey, Mustafa Reşat Bey, Ahmet Emin Beyden oluşan grup cemiyetin kurulabilmesi için hükümete başvuruda bulunur.
Hükümetten gerekli izinin alınması üzerine Cavid Bey, Ahmet Hakkı Bey, Orfanidis Efendi, Arif Bey, Doktor Ömer Fuad Paşa, Emanuel Karasu Efendi, Mustafa Asım Bey ve Noradinkyan Efendi kurucular grubuna katılırlar.
Oluşturulan kurucular kurulu ilk toplantısı 1 Mayıs 1333 (1917) tarihinde yapmış olup, 11 Ağustos 1917 tarihinde Kurum, kamuya yararlı dernek statüsünü kazanmıştır. 28 Mart 1918'de Himaye-i Etfal Cemiyeti'nin bünyesinde "Hanımlar Heyeti" kurulmuştur.
Kamuya yararlı kuruluş olmasından sonra cemiyet amblem çalışmalarını başlatmış ve kenarlarında "sıhhat, ahlak, ve irfan kelimeleri bulunan bir üçgenin içerisinde yeşil hilal bulunan amblemi kullanmıştır.
Himaye-i Etfal Cemiyet-i Umumiyesi Nizamname-i Esasisi'nde, kurumun faaliyet alanları kısaca şu şekilde özetlenmektedir;

  • Çocuklara eziyet edilmemesi,
  • Anne ve babaları dahil, hiç kimse tarafından, çocukların bedeni ve ruhsal durumlarını tehlikeye düşürecek hizmetlerin gördürülmemesi,
  • Fakir, hasta çocukların tedavilerinin sağlanması,
  • Çocukların tütün ve bağımlılık yaratacak maddelerden korunması,
  • Okulların tatil zamanlarında fakir çocukların kırlara ve yazlıklara gönderilmesinin sağlanması,
  • Hizmetçi, besleme ve evlatlıklara kötü muamele edilmemesi,
  • Himaye-i Etfal'e ilişkin kütüphane kurulması,
  • Anne ve babaları tarafından terbiye edilemeyen veya mahkum olan çocuklar için ıslahhaneler kurulması,
  • Çocukların sağlıklı bir şekilde yetiştirtmeleri için oyun alanlarının kurulması,
  • Himaye-i Etfal ile uğraşan Uluslararası kuruluşlarla bağlantı kurulması,

Kurumun kuruluşundan kısa bir süre sonra, Başkan İsmail Canbulat Bey'in Stockholm Büyükelçiliğine atamasının yapılması üzerine, cemiyetin başkanlığına Cavid Bey getirilir. Cavid Bey'in başkanlığı ile birlikte çalışmalara hız verilir ve I. Dünya Savaşının bütün şiddetiyle sürdüğü bir dönemde 28 Kasım 1917'de savaş bölgesinden toplanan çocuklar için Firuz Ağa'da "Çocuk Misafirhanesi" açılır. 100 kapasiteli olarak açılan misafirhaneye çok sayıda çocuk gelmesi üzerine evlatlık, çıkarlık, ailelerin yanına öğrenci yerleştirmeleri başlanır. Misafirhanede 1917-1922 yılları arasında 2.027 çocuğa bakım ve koruma hizmeti verilmiştir. Himaye-i Etfal Cemiyeti çocukları çiftçilik ve hayvancılığa yönlendirmek amacıyla Kalender'de "Ziraat Yurdu" açmıştır. Açılan bu yurtta çocuklara, yatak yapmak, yemek pişirmek, çamaşır yıkamak, genel temizlik, hayvan yemlemek, tımar etmek, saman çekmek, gübre kaldırmak, çift sürmek, harman dövmek, tohum dikmek, meyve budamak, tohum atmak, yağ yapmak gibi işler öğretilmiştir.
Kurum ikinci çalışmasını anne-çocuk sağlığına yönelik olarak başlatmıştır. Şehzadebaşı, Kadıköy, Bakırköy ve daha sonra Üsküdar semtlerinde açılan "Dispanser"ler ile hastaları muayene ederek, ücretsiz ilaç dağıtımına başlamıştır.
Kurum 20 Eylül 1920'de Kırklareli, 12 Ekim 1917'de Samsun, 27 Ekim 1917'de İzmit, 1 Ocak 1918'de Konya, 1917'de Üsküdar, Beyoğlu, Haliç, Kadıköy, Bakırköy, 1918'de Yeniköy şubelerini açarak hizmetlerini yaygınlaştırmıştır. Bu şubelerin yanı sıra değişik tarihlerde Musul, Erzurum, Eskişehir, Kastamonu ve Bolu şubeleri açılmıştır.
Himaye-i Etfal Cemiyeti, 1920 yılında Londra, 1921 yılında Cenevre'de uluslar arası toplantılara temsilci gönderir. Ayrıca Mısır ve Hindistan'a yazılar yazılarak yardımlarda bulunulması istenilir ve bu ülkelerden parasal yardımlar sağlanır.
İstanbul Himaye-i Etfal Cemiyeti çalışmalarını yürütürken, 30 Haziran 1921 tarihinde, Büyük Millet Meclisinin bazı üyelerinin de girişimiyle Ankara'da yeni bir Himaye-i Etfal Cemiyeti kurulur. Her iki cemiyetin aynı adla yardım toplaması halk arasında kuşkulara neden olur. Bunun yanı sıra Damat Ferid Paşa Hükümeti sırasında Himaye-i Eytam Cemiyeti'nin kurulması İstanbul Himaye-i Etfal Cemiyetinin yardım toplamasını güçleştirir.
İstanbul ve Ankara Himaye-i Etfal Cemiyetleri arasında zaman zaman yazışmalar yapılmasına karşın birleşme konusunda tam bir görüş birliğine varılamamıştır. 26 Ekim 1922 yılında Ankara'dan gelen Refet Paşa İstanbul'daki misafirhaneyi ziyaret etmiştir. Doktor Fuat Bey 18 Kasım 1922'de İstanbul'daki cemiyetin yönetim kurulu toplantısına katılırlar. Bu ziyaretler ilişkileri bir ölçüde yumuşatmasına karşın, birleşme sağlanamamıştır. Milli Mücadelenin kazanılması üzerine Ankara Himaye-i Etfal Cemiyeti Mustafa Kemal Atatürk'ün de desteğini alarak tüm ülke çapında örgütlenerek, anne ve çocuğa yönelik hizmetlerini sürdürmüştür.
1917 yılında İstanbul'da kurulan Himaye-i Etfal Cemiyeti 1923 yılındaki genel kurulundan sonra, yeni bir genel kurul yapmayarak tarihe karışmıştır.

Dünyada her 4 İnsandan biri yeteri kadar doymuyor!

Her 5 Saniyede bir Çocuk Aclıktan ve başka Sebeplerden Ölüyor! Bu yılda 6,5 Milyon üzerinde çocuk!!!

Bu, Iki Haftada bir, 2004 Tusunami Felaketinde Hayat Kaybedenler kadar.

300 Milyon Çocuk ACLIK Sınırı altındadır.

Yilda 500.000 yakın Cocuk Vitamin A Eksikliginden KÖR olmaktadır.

Gelişmekte olan Ülkelerde, 1 Yaşındaki Çocukların %50`nin Demir eksikliğinden Anemi hastasıdır.

1 Milyar Çocuk ve Gençler AÇ`lık, Hastalık veya Ağır İşlerde çalıştırılmaktadır (Bu tüm Çocuklarin %45 dir)